De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 8 decembrie 2016

Persoanele care au dobândit titlul de doctor după intrarea în vigoare a Legii nr. 330/2009 au dreptul la sume compensatorii

Prin Decizia nr.21/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a soluţionat un recurs în interesul legii, stabilind că: în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (6) şi art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 330/2009, art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010, art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 şi art. 8 din Anexa nr. 5 a Legii nr. 63/2011, au dreptul la sume compensatorii persoanele care au dobândit titlul de doctor după intrarea în vigoare a Legii nr. 330/2009.

Decizia este obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial al României, partea I.

joi, 24 noiembrie 2016

Vineri, 2 decembrie 2016 - zi liberă pentru salariații din sectorul public

Ziua de vineri, 2 decembrie 2016, este zi liberă pentru salariații din sectorul public, după cele două zile nelucrătoare de sărbătoare legală, de 30 noiembrie şi 1 decembrie, respectiv după Sfântul Andrei și Ziua Națională a României - se arată într-un comunicat al Guvernului României.
Potrivit prevederilor hotărârii adoptate, ziua de 2 decembrie va fi recuperată sâmbătă, 17 decembrie 2016, sau prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru până pe 16 decembrie 2016.

Facilitatea nu se acordă locurilor de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activității.

De asemenea, pentru funcționarea justiției ca serviciu public, dispozițiile prezentei hotărâri nu se aplică magistraților şi altor categorii din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în data de 2 decembrie 2016 şi nici participanților în aceste procese.

Totodată, dispozițiile nu se aplică angajaților din cadrul Trezoreriei statului care desfășoară activități stabilite prin Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2016, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

sursa: www.gov.ro  

miercuri, 23 noiembrie 2016

Orele de educaţie fizică efectuate de învăţători nu se cuprind în norma didactică

Potrivit Deciziei nr. 32 pronunțate în dosarul nr.2407/1/2016, Înalta Curte de Casație și Justiție - completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, a stabilit că:
În interpretarea dispoziţiilor art. 262 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 263 alin. (1), alin. (2) şi alin. (7) din Legea nr. 1/2011, precum şi a dispoziţiilor art. 8, art. 12 alin.(4) şi alin. (5) din Ordinul nr. 5560/2011, art. 8 din Ordinul nr. 6239/2012, art. 8 din Ordinul nr. 5451/2013 şi art. 8 din Ordinul nr. 4895/2014, orele de educaţie fizică efectuate de învăţători sau de profesori pentru învăţământul primar nu se cuprind în norma didactică a acestora şi se plătesc, separat, cu ora. Decizia este obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă și urmează a fi publicată în Monitorul Oficial.

Notă:
Conform art. 263(7) din Legea nr. 1/2011, în învăţământul primar, orele de educaţie fizică prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.

luni, 21 noiembrie 2016

1 Iunie este zi nelucrătoare

Prin Legea nr. 220 din 17 noiembrie 2016 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ziua de1 iunie a fost declarată zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează.

În acest moment, art. 139 din Codul muncii are următorul cuprins:

(1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
- 1 şi 2 ianuarie;
- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 mai;
- 1 iunie;
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
- 1 decembrie;
- prima şi a doua zi de Crăciun;
- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.


joi, 3 noiembrie 2016

Sporul pentru titlul ştiinţific de doctor a fost reintrodus

LEGE nr. 193 din 28 octombrie 2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I
Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1.După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:
"- Art. 191
(1) Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor, indiferent de data obţinerii acestuia, beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază/indemnizaţia de încadrare, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific sau conducătorul instituţiei apreciază că pregătirea doctorală este utilă compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea persoana respectivă;
b) nu a beneficiat de acordarea acestui spor sau nu i-a fost introdus în salariul de bază, potrivit reglementărilor legale anterioare, ca sumă compensatorie.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică persoanelor care îndeplinesc condiţiile de acordare, începând cu luna următoare aprobării cererii."
2.După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu următorul cuprins:
"- Art. 371
(1) Salarizarea personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal încheiate, până la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate.
(2) După expirarea perioadei de valabilitate a contractelor colective de muncă legal încheiate, salarizarea personalului prevăzut la alin. (1) se face potrivit anexei nr. VIII la prezenta lege, majorate cu 10%.
(3) În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin. (2) rezultă un salariu de bază mai mic, se menţine în plat: cuantumul salariului de bază avut la data expirării contractului colectiv de muncă.
(4) Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice finanţaţi integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale precum şi al celor aflate în coordonarea prim-ministrului şi al celor aflate sub controlul Parlamentului, nou-înfiinţate beneficiază de salariile stabilite potrivit anexei nr. VIII la prezenţi lege, majorate cu 10%."
3.La anexa nr. II - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Învăţământ", capitolul II "Unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare", litera b "Funcţii de execuţie", după punctul 3 al notei se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:
"4. Pentru funcţiile de execuţie de cercetare ştiinţifică din domeniul agricol se acordă 6 clase de salarizare succesive suplimentare."

Art. II
Pentru persoanele care ocupă funcţii de execuţie de cercetare ştiinţifică în domeniul agricol şi beneficiază de 6 clase de salarizare succesive suplimentare, salariul de bază se stabileşte corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III
La data intrării în vigoare a prezentei legi, articolul 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri Fiscal bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completării» ulterioare, se abrogă.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 876 din data de 2 noiembrie 2016

miercuri, 26 octombrie 2016

Plata contribuţiei de asigurări sociale prin contractul de asigurare socială


LEGE nr. 186 din 20 octombrie 2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
(1)Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia.
(2)Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei legi persoanele pentru care exista obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Perioadele pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele anterioare datei la care sunt îndeplinite condiţiile, prevăzute de lege, privind vârsta standard de pensionare.
(4)Vârsta standard de pensionare este prevăzută în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(5)Perioadele pentru care, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, persoanele prevăzute la alin. (1) achită contribuţia de asigurări sociale se consideră stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.

Art. 2
(1)Persoanele interesate prevăzute la art. 1 alin. (1) încheie un contract de asigurare socială, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
(2)Contractul de asigurare socială prevăzut la alin. (1) se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casa teritorială de pensii din raza teritorială de domiciliu ori reşedinţă a persoanei interesate.

Art. 3
Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele care se încadrează în intervalul de timp cuprins între data încheierii contractului de asigurare socială potrivit prezentei legi şi ultimii 5 ani anteriori acestei date.

Art. 4
(1)Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă, reglementată de legislaţia în vigoare pentru fiecare lună/dintre lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii în vederea considerării stagiului de cotizare în sistemul public de pensii.
(2)Baza lunară de calcul prevăzută la alin. (1) o constituie cel puţin valoarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, reglementat de legislaţia în vigoare pentru fiecare lună/dintre lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel aprobat prin hotărâre a Guvernului.
(3)Baza lunară de calcul prevăzută la alin. (2) nu poate fi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
(4)Valoarea câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la alin. (3), este cea prevăzută în actele normative în vigoare la acea dată.

Art. 5
Cota de contribuţie de asigurări sociale, prevăzută la art. 4 alin. (1), care se utilizează la calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate este cea prevăzută în actele normative în vigoare la acea dată.

Art. 6
(1)Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2)Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale calculată potrivit prevederilor art. 4 şi 5 se actualizează cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata contribuţiei faţă de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică.
(3)Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează prin mandat poştal sau prin orice alt mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate.

Art. 7
Baza lunară de calcul la care se achită contribuţia de asigurări sociale, respectiv cea prevăzută la art. 4 alin. (2), se foloseşte la calculul punctajului lunar utilizat, potrivit legii, la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii.
-****-

ANEXĂ: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ
CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ................./CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Nr. ...... din ziua ....... luna ......... anul .................
Încheiat între
Casa Teritorială de Pensii ...................., denumită în continuare Casa, reprezentată prin directorul executiv, în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea ................, str. ............... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., oficiul poştal ............, judeţul ............../sectorul ......., şi
Titular contract ........................... (numele şi prenumele), CNP ............., sex (M/F) ......., data naşterii .............. (an/lună/zi), actul de identitate: ...... seria ....... nr. ................, adresa: localitatea: ................, str. ............... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., oficiul poştal ............, judeţul/sectorul: ................, telefonul: ..................
[ ] reprezentat prin mandatar ..................... (numele şi prenumele), CNP ..............., actul de identitate: ........, seria ...... nr. ............

Art. 1
Obiectul prezentului contract de asigurare socială este asigurarea în sistemul public de pensii solicitată de asigurat sau de mandatar.

Art. 2
(1)Perioada de asigurare şi venitul asigurat sunt:
a)anul 2011, luna/lunile ......................, venit asigurat ...................... lei;
b)anul 2012, luna/lunile ......................, venit asigurat ...................... lei;
c)anul 2013, luna/lunile ......................, venit asigurat ...................... lei;
d)anul 2014, luna/lunile ......................, venit asigurat ...................... lei;
e)anul 2015, luna/lunile ......................, venit asigurat ...................... lei;
f)anul 2016, luna/lunile ......................, venit asigurat ...................... lei;
g)anul 2017, luna/lunile ......................, venit asigurat ...................... lei.
(2)Cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă este cea prevăzută în actele normative în vigoare în perioada pentru care se încheie asigurarea, potrivit alin. (1).
(3)Totalul cuantumului contribuţiei de asigurări sociale este de .................... lei.
(4)Suma totală prevăzută la alin. (3), reprezentând cuantumul contribuţiei de asigurări sociale, se actualizează cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata, faţă de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică.
(5)Plata contribuţiei se efectuează:
a)integral, într-o singură tranşă - în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii;
b)în tranşe lunare - în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii.
(6)Contul în care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale, deschis la Trezoreria Statului pe seama Casei, este .................. .
(7)Plata contribuţiei de asigurări sociale se poate face şi în numerar, la casieria Casei, sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.

Art. 3
Obligaţiile Casei sunt următoarele:
a)plata pensiei cuvenite în sistemul public de pensii;
b)certificarea stagiului de cotizare, a punctajului anual şi a punctajului cumulat pentru perioada de cotizare.

Art. 4
Obligaţiile asiguratului sunt următoarele:
a)achitarea contribuţiei de asigurări sociale în cuantumul şi în modul stabilite la art. 2;
b)înştiinţarea Casei asupra modificărilor survenite în termenii prezentului contract de asigurare socială;
c)prezentarea asiguratului la sediul Casei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitaţie.

Art. 5
Clauze:
(1)Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale.
(2)Prezentul contract de asigurare socială intră în vigoare la data semnării lui de către părţile contractante şi înregistrarea acestuia la Casă.
(3)Durata contractului expiră la împlinirea termenului de 6 luni prevăzut de lege, cu menţinerea efectelor dobândite în temeiul acestuia.
(4)În caz de forţă majoră, părţile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de asigurare socială. Cazul de forţă majoră se dovedeşte de partea care o invocă.

Art. 6
Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract de asigurare socială, nesoluţionate între părţi pe cale amiabilă, sunt de competenţa secţiilor de asigurări sociale, completelor specializate pentru asigurări sociale de la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel sau, după caz, se soluţionează de instanţele competente potrivit legii.
Asigurător,
..........................
Asigurat,
..........................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 842 din data de 24 octombrie 2016